cock

cock
{kak}
I. 1. петел
2. в съчет. с името на друга птица птица мъжкар
COCK of the wood тетрев, глухар, ам. вид кълвач
COCK of the north ярко оцветена сипка (Fringilla montifringilla)
COCK of the rock оранжева юж. ам. птица (Rupicola rupicola)
3. канела, клапан, кран, чеп (на тръба, бъчва и пр.)
4. ветропоказател
5. ударник, петле, чакмак (на пушка), at half COCK воен. със спуснат ударник, прен. само наполовина готов
to go off at half COCK гръмвам случайно (за пушка), прен. започвам преждевременно, действувам необмислено/прибързано
at full COCK воен. със запънат ударник
6. вулг. пенис
7. водач, главатaр, инициатор, наперен/оперен/самомнителен човек
the COCK of the school най-големият побойник в училището
COCK of the walk доминираща/влиятрлна личност
8. (old) COCK вулг. обръщение към мъж
9. si. глупости
10. накривяване, килване, вирнатост
to give one's hat a COCK килвам си шапката
COCK of the loft/roost важна личност (в малък кръг), господар на положението, пръв кавалер
that COCK won't light разг. този номер няма да мине
COCK-and-bnil story/tale невероятна история, небивалица
II. 1. изправям (се), вдигам (се), щръквам, вирвам, навирвам (нос)
наострям (уши), to COCK one's eye at someone поглеждам някого многозначително, повдигам вежда, смигвам някому
2. свивам под ъгъл (коляно, китка и пр.), обръщам/повдигам нагоре (периферия на шапка и пр.)
3. килвам, накривявам (шапка и пр.)
4. запъвам (ударник на пушка и пр.)
5. si. правя бъркотия/каша, обърквам (плачове и пр.) (и с пр)
6. приготвям (затвора на фотоапарат) за снимка
III. n купчина, купа (сено и пр.), куп (тор и пр.)
IV. 1. трупам на купчини
2. пластя/събирам (сено) на купа
* * *
{kak} n 1. петел; 2. в сьчет. с името на друга птица птица мъжка(2) v 1. изправям (се), вдигам (се), щръквам; вирвам, навирва{3} n купчина; купа (сено и пр.), куп (тор и пр.).{4} v 1. трупам на купчини; 2. пластя/сьбирам (сено) на купа.
* * *
тартор; ударник; петел; пенис; глух; изкривеност; изправям; килвам; кран; накривявам; наострям; навирвам;
* * *
1. (old) cock вулг. обръщение към мъж 2. at full cock воен. със запънат ударник 3. cock of the loft/roost важна личност (в малък кръг), господар на положението, пръв кавалер 4. cock of the north ярко оцветена сипка (fringilla montifringilla) 5. cock of the rock оранжева юж. ам. птица (rupicola rupicola) 6. cock of the walk доминираща/влиятрлна личност 7. cock of the wood тетрев, глухар, ам. вид кълвач 8. cock-and-bnil story/tale невероятна история, небивалица 9. i. петел 10. ii. изправям (се), вдигам (се), щръквам, вирвам, навирвам (нос) 11. iii. n купчина, купа (сено и пр.), куп (тор и пр.) 12. iv. трупам на купчини 13. si. глупости 14. si. правя бъркотия/каша, обърквам (плачове и пр.) (и с пр) 15. that cock won't light разг. този номер няма да мине 16. the cock of the school най-големият побойник в училището 17. to give one's hat a cock килвам си шапката 18. to go off at half cock гръмвам случайно (за пушка), прен. започвам преждевременно, действувам необмислено/прибързано 19. в съчет. с името на друга птица птица мъжкар 20. ветропоказател 21. водач, главатaр, инициатор, наперен/оперен/самомнителен човек 22. вулг. пенис 23. запъвам (ударник на пушка и пр.) 24. канела, клапан, кран, чеп (на тръба, бъчва и пр.) 25. килвам, накривявам (шапка и пр.) 26. накривяване, килване, вирнатост 27. наострям (уши), to cock one's eye at someone поглеждам някого многозначително, повдигам вежда, смигвам някому 28. пластя/събирам (сено) на купа 29. приготвям (затвора на фотоапарат) за снимка 30. свивам под ъгъл (коляно, китка и пр.), обръщам/повдигам нагоре (периферия на шапка и пр.) 31. ударник, петле, чакмак (на пушка), at half cock воен. със спуснат ударник, прен. само наполовина готов
* * *
cock[kɔk] I. n 1. петел; птица мъжкар; a \cock pheasant мъжки фазан; \cock lobster мъжки омар; \cock-of-the-north сипка (птица); \cock of the rock яркочервена южноамериканска птица; 2. кукуригане, "петли" (първи, втори); прен. разсъмване, зазоряване; we sat till the second \cock стояхме до втори петли; 3. кран; затвор; blast \cock кран за изпускане на пара. 4. ветропоказател (и weather \cock); 5. ударник, курок, петле, чакмак; at full \cock със запънат ударник; to go off at half \cock, to go off half-\cocked 1) гръмвам случайно (за пушка); 2) действам (говоря) необмислено и прибързано; започвам преди завършване на приготовленията; 3) провалям се позорно; 6. англ. разг. приятел, пич, мъжки; 7. мор. най-долната палуба (етаж) на кораб; 8. ав. седалка на летеца (в самолет); 9. грубо пенис; 10. лидер, водач, инициатор, "тартор"; the \cock of the school най-големият побойник в училището; 11. вирнатост, изкривеност; to give o.'s hat a \cock накривявам си шапката; 12. sl глупости; he is talking \cock! той говори глупости! a \cock and bull story (tale) невероятна (неправдоподобна) история, измислица; the \cock of the walk (loft, roost) 1) важна личност (в малък кръг); 2) господар на положението; 3) пръв кавалер; fighting (game) \cock боен петел (за състезания); that \cock won't fight това няма да мине, тези номера не минават; II. v 1. изправям, навирвам, вдигам; наострям (уши); вирвам (нос); to \cock o.'s eyes слушам, гледам внимателно; the horse \cocked up its ears at the noise конят наостри уши при шума; to \cock a snook at изразявам презрение, несъгласие; държа се предизвикателно; to \cock s.th. up развалям, провалям поради некомпетентност; trust him to \cock things up бъди сигурен, че ще оплеска работата; 2. килвам, накривявам (шапка); the bird \cocked its head to one side птицата изви глава настрани; III. n купа (сено); VI. v пластя, събирам (сено) на копа.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Cock — (k[o^]k), n. [AS. coc; of unknown origin, perh. in imitation of the cry of the cock. Cf. {Chicken}.] 1. The male of birds, particularly of gallinaceous or domestic fowls. [1913 Webster] 2. A vane in the shape of a cock; a weathercock. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Cock E.S.P. — Cock E.S.P. is a US American band based in Minneapolis, Minnesota. The group draws on the most extreme, subversive and absurdist elements of both popular and experimental Twentieth century music and performance art, creating abstract high energy… …   Wikipedia

 • Cock — ist der Familienname folgender Personen: André de Cock (1880–1964), belgischer Philatelist Edward Cock (1805–1892), britischer Chirurg Hendrik de Cock (1801–1842), reformierter Theologe Hieronymus Cock (1510–1570), niederländischer Verleger Jan… …   Deutsch Wikipedia

 • Cock — Cock, n. [It. cocca notch of an arrow.] 1. The notch of an arrow or crossbow. [1913 Webster] 2. The hammer in the lock of a firearm. [1913 Webster] {At cock}, {At full cock}, with the hammer raised and ready to fire; said of firearms, also,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • cock´i|ly — cock|y1 «KOK ee», adjective, cock|i|er, cock|i|est. Informal. saucy and conceited; cocksure; arrogant: »That bully is a cocky little fellow. SYNONYM( …   Useful english dictionary

 • cock|y — cock|y1 «KOK ee», adjective, cock|i|er, cock|i|est. Informal. saucy and conceited; cocksure; arrogant: »That bully is a cocky little fellow. SYNONYM( …   Useful english dictionary

 • cock — ► NOUN 1) a male bird, especially of a domestic fowl. 2) vulgar slang a man s penis. 3) Brit. informal nonsense. 4) a firing lever in a gun which can be raised to be released by the trigger. 5) a stopcock. ► VERB 1) …   English terms dictionary

 • Cock — (k[o^]k), v. t. [imp. & p. p. {Cocked} (k[o^]kt); p. pr. & vb. n. {Cocking}.] [Cf. Gael. coc to cock.] 1. To set erect; to turn up. [1913 Webster] Our Lightfoot barks, and cocks his ears. Gay. [1913 Webster] Dick would cock his nose in scorn.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Cock — Cock, n. [Of. coque, F. coche, a small vessel, L. concha muscle shell, a vessel. See {Coach}, and cf. {Cog} a small boat.] A small boat. [1913 Webster] Yond tall anchoring bark [appears] Diminished to her cock; her cock, a buoy Almost too small… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Cock — Cock, n. The act of cocking; also, the turn so given; as, a cock of the eyes; to give a hat a saucy cock. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • cock-up — n BrE spoken informal something that has been spoiled by someone s stupid mistake or by being done badly ▪ He s made a monumental cock up of his first assignment. cock up over ▪ There s been a cock up over the tickets for the football on Saturday …   Dictionary of contemporary English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”